Tel: +48 692 417 086

RODO – Polityka prywatności

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w BiGplast

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BiGplast Bartosz Gawerek z siedzibą w Zielonce,
  ul. Wyszyńskiego 7/21/46, NIP:113-241-57-21, biuro@bigplast.pl.
 2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres.
  Dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora w celu:
  zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa
  w związku z zawarciem umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, oraz w celach marketingowych dotyczących produktów .
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu zawarcia i wykonania umowy
  Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, firmy kurierskie.
 4. Pai/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem
  (dane kontaktowe podane w pkt. 1).
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).